Delegation to Taiwan @ 19-12-2008
Trip in Manila @ 2007

Our Business Manger Mr. Paul Fung presented a Joint-Ventured Project proposal to Mr, Jing Ping Kwan, Chairmen of china – Taiwan Association, Taiwan(兩岸交流會主席)

Our Business Manger Mr. Paul Fung presented a Joint-Ventured Project proposal to Mr, Jing Ping Kwan, Chairmen of china – Taiwan Association, Taiwan(兩岸交流會主席)

Our business manager Mr. Paul Fung

Our Business Manger Mr. Paul Fung presented a Joint-Ventured Project proposal to Mr, Jing Ping Kwan, Chairmen of china – Taiwan Association, Taiwan(兩岸交流會主席)

1/7
阿羅約夫人 Maria Gloria Macapagal-Arroyo
阿羅約夫人 Maria Gloria Macapagal-Arroyo

阿羅約生於菲律賓一個政治世家,佢阿爸迪奧斯達多·馬卡帕加爾係1957年至1961年菲律賓副總統同埋1961年至1965年菲律賓總統。 佢喺1964至1966年曾經留學美國,1977至1987年擔任教職。1987年阿羅約出任工業貿易部部長,1992年當選國會議員。 1998年佢夥拍埃斯特拉達,成為第12任菲律賓副總統。2001年埃斯特拉達落台,佢成為第14任菲律賓總統,亦係菲律賓第二個女總統。

我司聯同中國長青之一汽集團在馬尼拉展出最新形的混合燃料汽車引擎

阿羅約夫人 Maria Gloria Macapagal-Arroyo
阿羅約夫人 Maria Gloria Macapagal-Arroyo

阿羅約生於菲律賓一個政治世家,佢阿爸迪奧斯達多·馬卡帕加爾係1957年至1961年菲律賓副總統同埋1961年至1965年菲律賓總統。 佢喺1964至1966年曾經留學美國,1977至1987年擔任教職。1987年阿羅約出任工業貿易部部長,1992年當選國會議員。 1998年佢夥拍埃斯特拉達,成為第12任菲律賓副總統。2001年埃斯特拉達落台,佢成為第14任菲律賓總統,亦係菲律賓第二個女總統。

1/13